KINO KLUBO NARYSTĖS SĄLYGOS IR PRIVATUMO POLITIKA

Kino klubo kortelė – tai kliento kortelė, kuria galima naudotis „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ kino teatruose visoje Lietuvoje. Tai standartinio dydžio plastikinė kortelė su magnetiniu kodu.

Kortelės išleidimo tikslai yra:
1. Kortelės savininkui siūlyti paslaugas ir nuolaidas, galiojančias „Forum Cinemas“ kino teatruose.

2. Suteikti kortelės savininkui galimybę (prisijungimo vardą ir slaptažodį) pirkti ir rezervuoti kino filmų bilietus internetu.

1. KORTELĖS IŠDAVIMO SĄLYGOS

1.1. Kino klubo kortelė išduodama kiekvienam pageidaujančiam asmeniui, kuris:

1.1.1. užpildė kino klubo nario anketą ir pateikė joje teisingą informaciją apie save;

1.1.2. sumokėjo mokestį už kortelės išdavimą.

1.2. Kino klubo nario kortelė kainuoja 5,00 € (įskaitant PVM). Kiekvienais metais kaina nustatoma iš naujo. Kortelės išdavimo kaina priklauso nuo jos padarymo išlaidų ir platinimo sistemos.

2. KORTELĖS SAVININKO TEISĖS

2.1. Kol galioja Kino klubo nario kortelė, jos savininkas turi teisę gauti visus specialius „Forum Cinemas“ pasiūlymus ir nuolaidas.

2.2. Specialūs pasiūlymai ir nuolaidos gali būti teikiami tik pristatant Kino klubo nario kortelę.

3. KORTELĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

3.1. Kasininkas turi teisę pareikalauti iš kortelės savininko pateikti asmens dokumentą.

3.2. Saugodami kortelę nuo sugadinimo, nelaikykite jos aukštoje temperatūroje, šalia elektromagnetinį lauką skleidžiančių prietaisų (pvz., mobiliųjų telefonų). Jei kortelė nebeveikia, jos teikiamomis paslaugomis galėsite naudotis tik užsisakę padaryti naują kortelę.

4. KORTELĖS PRARADIMAS AR SUGADINIMAS

4.1. Kortelės savininkas nedelsdamas privalo informuoti „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“, jei prarado kortelę. Apie tai galima pranešti el. paštu arba atvykus į kino teatrą. Tokiu atveju prarasta kortelė nebegalioja.

4.2. Jei kortelė, apie kurios praradimą buvo informuota, atsirado, jos savininkas nedelsdamas privalo apie tai pranešti „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“.

4.3. Už sugadintos ar pavogtos kortelės pakeitimą nauja turi būti sumokėta pagal kainoraštyje nurodytus įkainius.

5. KORTELĖS GALIOJIMAS

5.1. Kortelės galiojimo laikas yra vieni metai, skaičiuojant nuo jos išdavimo dienos. Kortelės pratęsimo kaina – 3 €. 

5.2. Pasibaigus kortelės galiojimo laikui „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ pagal savininko pageidavimą pratęsia kortelės galiojimą, laikydamasi nustatytų klubo kortelės išdavimo terminų. KINO KLUBO lygis išlaikomas jei nesumažėja pirktų bilietų kiekis per paskutinius metus (paskutines 365 dienas).

5.3. Jeigu kortelės, kainų ir kitos sąlygos keičiasi kortelės galiojimo laikotarpiu, „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ pirmiausia atsižvelgia į sutartį, kuri jau buvo pasirašyta tarp „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ ir kortelės savininko.

6. BENDRA INFORMACIJA

6.1. „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ turi teisę neišduoti kortelės. „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ neįsipareigoja paaiškinti prašymo atmetimo priežasčių.

6.2. „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ pasilieka teisę keisti kortelės sąlygas be išankstinio įspėjimo, o tai pat ir nutraukti sutartį nepasibaigus jos galiojimo laikui ir pripažinti Kino klubo kortelę netinkama, jeigu kortelės savininkas pažeidžia „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ kino teatrų taisykles.

7. PRIVATUMO POLITIKA

7.1. „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ (juridinio asmens kodas 305222997, buveinės adresas Savanorių pr. 7, Vilnius) yra Asmens duomenų valdytojų valstybės registre įregistruotas asmens duomenų valdytojas, kuris renka ir naudoja asmens duomenis šioje privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

7.2. Klientas, pageidaujantis įsigyti kino klubo nario kortelę, privalo užpildyti kino klubo nario anketą bei pateikti šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo metus, elektroninio pašto adresą, miestą. Papildomai gali būti nurodomi šie duomenys: gimimo mėnesis/diena, telefono numeris.

7.3. Kortelės savininkas yra atsakingas, kad kino klubo nario anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia kino klubo nario anketoje pateikti duomenys, kortelės savininkas privalo informuoti „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ administraciją el. paštu [email protected].

7.4. Užpildydamas kino klubo nario anketą bei įsigydamas kortelę, kortelės savininkas sutinka, kad „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ tvarkytų kortelės savininko asmens duomenis, laikydamasi šios privatumo politikos sąlygų ir asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.

7.5. Kortelės savininko pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus nustatančių teisės aktų. Tvarkydama ir saugodama kortelės savininko asmens duomenis „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

7.6. Kortelės savininko asmens duomenys bus tvarkomi identifikuojant kortelės savininką, teikiant specialius pasiūlymus ir nuolaidas, užtikrinant kortelės savininko galimybę naudotis kino filmų bilietų rezervavimo internetu sistema bei užtikrinant galimybę naudotis kitais kino klubo narystės teikiamais privalumais ir/ar nuolaidomis. Kortelės savininko asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus kortelės savininko sutikimą. Kortelės savininko sutikimas ar nesutikimas išreiškiamas užpildant kino klubo nario anketą, joje pažymint atitinkamus laukus.

7.7. Kortelės savininkas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai informuodamas „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ administraciją el. paštu [email protected].

7.8. „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ renka ir sistemina informaciją apie kortelės savininko įsigytas prekes/paslaugas, naudojantis kino klubo narystės kortelės suteikiamomis nuolaidomis bei specialiais pasiūlymais. Šią informaciją „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ naudoja, siekiant geriau pažinti kortelės savininką bei pateikti jo poreikius atitinkančius pasiūlymus.

7.9. Kortelės savininko asmens duomenis turi teisę naudoti tik „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ ir jos partneriai, su kuriais „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ bendradarbiauja, vykdant kino klubo narystės kortelių administravimą, su kino klubo naryste susijusių paslaugų, specialių pasiūlymų, nuolaidų teikimą. Su trečiųjų asmenų, kuriuos UAB „Forum Cinemas“ turi teisę pasitelkti kortelių savininko asmens duomenų tvarkymui, sąrašu galima susipažinti Valstybinės asmens duomenų inspekcijos valdomame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre adresu www.ada.lt. Kortelių savininkų asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti valstybės valdžios institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

7.10. Klientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais. Klientui, nesutinkant su privatumo politika ir nepateikiant visų ar dalies privalomų nurodyti asmens duomenų ar reikalaujant nutraukti duomenų tvarkymą, „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ turi teisę atsisakyti išduoti kino klubo nario kortelę, nutraukti sutartį arba nesuteikti visų ar dalies kino klubo narystės paslaugų (nuolaidų).

7.11. Kortelės savininkas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ administracijai el. paštu [email protected], susipažinti su „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ tvarkomais kortelės savininko asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ar šios privatumo politikos sąlygų.

7.12. Kortelės savininko asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja šioje privatumo politikoje nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs kortelės savininko duomenų saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija. Su jais galima susipažinti Asmens duomenų valdytojų valstybė registre adresu www.ada.lt.

7.13. „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias privatumo politikos sąlygas. Pakeistos privatumo politikos sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo „Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas“ interneto svetainėje www.forumcinemas.lt dienos.