Kandidatų į darbo vietas Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas​ informavimo pranešimas

Informuojame, kad visų atrankoje dėl darbo Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas dalyvaujančių (savo CV atsiuntusių, atnešusių, perdavusių per įdarbinimo agentūras ar kitais būdais) kandidatų duomenis (vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, duomenis apie išsilavinimą (pavyzdžiui, mokslo įstaigą, baigimo metus, specialybę, kvalifikaciją), buvusias darbovietes, turimus įgūdžius bei asmenines savybes) tvarkysime kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu.

Minėtu tikslu tvarkomų duomenų neperduosime jokiems tretiesiems asmenims. Kandidatų CV esantys duomenys bus tvarkomi darbuotojų atrankos proceso metu. Atrankos pabaiga laikoma darbo sutartį pasirašiusio kandidato išbandymo laikotarpio (t. y. daugiausiai 3 mėnesiai) pasibaigimo diena. Atrankos procesui pasibaigus, visų neatrinktų kandidatų pateikti duomenys (įskaitant CV) bus nedelsiant sunaikinami, nebent bus gautas kandidato sutikimas dėl tolesnio CV saugojimo.

Teisiniai kandidatų duomenų tvarkymo pagrindai:

  • teisėti duomenų valdytojo interesai (darbuotojų įdarbinimas, laiko sąnaudų bei finansinių išteklių darbuotojų paieškai optimizavimas).

Informuojame, kad Jūs, esant BDAR nustatytų papildomų sąlygų visumai, turite šias teises:

  • susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė „būti pamirštam“);
  • reikalauti, kad Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
  • kai asmens duomenų tvarkymas automatizuotomis priemonėmis paremtas Jūsų sutikimu – teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
  • bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas arba trečiosios šalies interesų; kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais – bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, įskaitant profiliavimą (teisė nesutikti);
  • kai asmens duomenų tvarkymas paremtas Jūsų sutikimu – bet kada atsiimti sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
  • nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju Jūs galite praleisti galimybę dalyvauti atrankos į laisvą darbo vietą Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas procese.

Patvirtiname, kad Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Bendrovėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie kandidatus į darbo vietas.

Taip pat informuojame, jog Forum Cinemas OÜ Lietuvos filialas gali susisiekti su Jūsų CV nurodytomis buvusiomis darbovietėmis.